1 à 5 sur 5

  Diakonia -Ouagadougou (Kadiogo/Centre)(Burkina Faso)

  Diakonia -Nairobi (Kenya)

  Diakonia -Beirut (Beyrouth/Beyrouth)(Liban)

  Diakonia -Bamako (Bamako/Bamako)(Mali)

  Diakonia -Bromma (Sude)